25. november 2023
Søvn i rusbehandling
En nøkkel til varig bedring?

Rusavhengighet er en utfordring som påvirker millioner av mennesker over hele verden, og det finnes en rekke behandlingsmetoder som kan hjelpe de som sliter. En viktig faktor som ofte blir oversett, men som har stor innvirkning på vellykket rusbehandling, er søvn. Søvnmønsteret til en person kan nemlig ha en direkte effekt på deres evne til å håndtere og overvinne avhengighet. I denne bloggartikkelen vil vi utforske sammenhengen mellom rus og søvn og se på hvordan fokus på søvnkvalitet kan bidra til en mer effektiv rusbehandling. Vi vil også diskutere hvordan Somnofy, en innovativ kontaktløs søvnmonitor og digital nattevakt, kan forbedre søvnkvaliteten og behandlingsresultatene for personer i rusbehandling.

Rus og søvnproblemer: En ond sirkel

Mange rusmiddelavhengige opplever søvnproblemer som en direkte konsekvens av deres avhengighet. Alkohol kan føre til forstyrret søvn ved å redusere søvnkvaliteten og øke antall oppvåkninger om natten. På samme måte kan andre rusmidler som sentralstimulerende midler og andre narkotiske stoffer forårsake lange perioder med søvnløshet og redusert søvnkvalitet. Disse søvnproblemene kan forverre rusavhengigheten ved å redusere evnen til å takle stress og fristelser, og dermed øke risikoen for tilbakefall. Alkoholavhengige med uttalte søvnforstyrrelser har også betydelig økt risiko for tilbakefall.

Somnofy: En revolusjonerende kontaktløs søvnmonitor

Somnofy er en innovativ søvnmonitor og digital nattevakt som samler inn objektive søvndata hos pasienten uten bruk av kamera, for å sikre godt personvern. Ved bruk av sensorteknologi fanger den opp alle bevegelser, respirasjonsfrekvens og gjør en avansert søvnanalyse. Av disse dataene genereres det automatisk en nattrapport som gir helsepersonell muligheten til å justere behandlingsplaner og implementere søvnforbedringstiltak som er målrettet mot den enkelte pasients behov. Ansatte har også et dashbord med sanntidsoversikt over alle rom, som gir innsikt i om pasienten er våken eller sover. På denne måten kan også tilsyn justeres etter pasienten uten unødvendige vekkinger i løpet av natten.

Top view close up depressed woman suffering from headache or migraine, touching forehead with hands, lying in bed with closed eyes, unhappy young female feeling bad, pain in head, hangover

Fordelene ved å bruke Somnofy i rusbehandling inkluderer:

  • Objektive søvndata: Somnofy gir helsepersonell en bedre forståelse av pasientens søvnmønster, slik at de kan tilpasse behandlingen deretter.
  • Overvåking av pustefrekvens: Somnofy monitorerer pustefrekvensen, og varsler om trenden avviker fra normalen. En endret pustefrekvens kan nemlig være det første tegnet på forverret helsetilstand.
  • Økt brukermedvirkning: Pasienter blir involvert i å vurdere sine søvndata, noe som styrker deres medvirkning i behandlingen og motiverer dem til å ta ansvar for egen helse og søvn.
  • Ivaretar personvernet: Somnofy bruker verken kamera eller mikrofon. Ved å anvende avansert sensorteknologi kan man ivareta brukerens personvern.
  • Redusert risiko for tilbakefall: Bedre søvnkvalitet har vist seg å redusere sannsynligheten for tilbakefall i rusavhengighet, og dermed forbedre langtidssuksessen for rehabiliteringsprogrammer.
Rear view at senior grey haired loving caring family couple embracing relaxing at home together enjoying peaceful morning breakfast looking at window view thinking of future feeling calm nostalgic

Søvnkvalitet og rusbehandling: Hvorfor det er viktig?

Selv om søvn i seg selv ikke kurerer rusavhengighet, er det en viktig faktor i behandlingsprosessen. Mangel på god søvn kan forverre brukerens problemer, mens optimal søvn kan styrke behandlingsresultatene. Ved å ta i bruk teknologi som Somnofy, kan vi styrke tilbudet til pasienter på deres vei mot varig bedring. Å integrere søvnforbedringstiltak i rusbehandlingen kan gi helsepersonell et ekstra verktøy for å forbedre livskvaliteten og rehabiliteringsutsiktene for de som kjemper mot rusavhengighet.

Kilder:

Erga, Aleksander H. Psykologspesialist, PhD
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/vedvarende-sovnvansker-hos-personer-i-recovery-fra-rus

Holsten, Fred Professor dr. med., Bergen søvnsenter
https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/sovn-og-rusmidler

nb_NONO