SYKEHUS

Effektiv og nøyaktig
pasientmonitorering

Flere innleggelser, økende kompleksitet i helsetilstandene, og mangel på helsepersonell utgjør betydelige utfordringer for sykehusene.

Ved å implementere kontaktløs og kontinuerlig monitorering av pasienter, blir det mulig å forbedre arbeidshverdagen for leger og sykepleiere samtidig som pasientsikkerheten styrkes

Tar steget forbi intervallbasert måling

Intervallbaserte målinger utføres vanligvis i henhold til et forhåndsdefinert skjema eller tidsplan. Dette er både ressurskrevende og begrenset når det gjelder å oppdage forverringer som kan inntreffe mellom måleintervallene, spesielt om natten.

Kontinuerlig overvåkning har hovedsakelig vært forbeholdt overvåknings- og intensivavdelinger. Dette skyldes både høye kostnader og det faktum at pasienter generelt ikke foretrekker å være utstyrt med omfattende utstyr og ledninger over lengre perioder.

Tar steget forbi intervallbasert måling

Med Vitalthings Guardian er det mulig å være proaktiv ved sykdomsforverring og ugunstig helseutvikling. En metareview som undersøkte effekten av kontinuerlig overvåkning på sykehusavdelinger identifiserte fire hovedeffekter:

\

Redusert risiko for død

\

Redusert behov for intensivbehandling

\

Reduksjon i akutteam 

\

Redusert gjennomsnittlig liggetid

Kontaktløs teknologi
gir mange fordeler

\

Monitoreringen starter automatisk når pasienten er i måleområdet, uten oppkobling av plagsomt og tidkrevende utstyr.

\

Teknologien sikrer likeverdig pasientbehandling. Sårbare pasientgrupper har gjerne nedsatt evne til å samarbeide om tradisjonell kablet overvåkning.

\

Pasienter kan overvåkes over lengre tid.

\

Kontaktløshet sparer miljø og penger, da det ikke er behov for engangsutstyr eller renhold/desinfeksjon mellom hver pasient.

\

Det er en nøyaktig og relevant datakilde for fremtidig AI-teknologi og prediktive alarmer.

Fokus på brukervennlighet

Nøkkelen til god og effektiv pasientovervåkning forutsetter sømløs integrering, forebygging av alarmtrøtthet og god brukervennlighet. Derfor er alle våre produkter utviklet i nært samarbeid med leger, sykepleiere og pasienter.

Vitalthings ble valgt som partner for å utvikle fremtidens pasientmonitor i den innovative anskaffelsen Autoskår.

+

Vitalthings Guardian M10 er vår
kontaktløse multiparameter pasientmonitor

+
nb_NONO